Mangaluru: Writers' forum 'Konkani Lekhak Sangh' comes into existence


Pics: Dayanand Kukkaje

Daijiworld Media Network – Mangaluru (RJP)

Mangaluru, Jun 2: ‘Konkani Lekhak Sangh, Karnataka’ a writers’ forum came into existence at ‘Sandesha’ hall in city on Sunday, June 3.

Konkani Natak Sabha president Fr Paul Melwyn D’Souza, Dramatist Fr Alwyn Serrao, Daijiworld Media Founder Walter Nandalike, Konkani activist Richard Moras, Writers Dolphy Cascia, Dr Edward Nazareth and CGS Taccode officially inaugurated ‘Konkani Lekhak Sangh, Karnataka’ by lighting a lamp.

Dr Edward Nazareth welcomed and explained how the forum was formed. He said it was only possible with the help of writers to form the forum.

Fr Alwyn Serrao in his keynote address said that though it is difficult to define what literature is, it is obviously a reflection of ideas of human beings. “Literature is not only fiction, it can be non-fiction also. It does not have to be always imaginative, it can be real also. No one exactly can say what literature is. But it is always symbolic representation of society and that of human beings,”

“What Sigmund Freud wrote on psychology especially ‘The Interpretation of Dreams,' what Fyodor Dostoevsky wrote from his experience in ‘Crime and Punishment’ are great pieces of literature though they are not entirely fictions. George Orwell’s ‘Animal Farm’ which takes us to the political change of that time, but with animal characters in it, is also a great piece of literature. We have ‘The Bible’ which is a treasure of literature that gives insights of biblical times. Though it is religious, it is a great literature for its high quality and content,” he added.

“Literature should always inspire and make people think about it. It should address the questions the readers face from different perspectives. I advise all writers to create literature of substance,” he said.

Fr Melwyn D’Souza called on writers to remain united in spite of ideological differences. “We need to differ, but at the same time we have the common goal of nurturing an association. This forum is for the betterment of literature. Literature should take up the issues which concern the present society. At the same time it should be preserved for the next generation,”

Walter Nandalike said “Some people ask me why another forum when some did exist and became inactive later. My question is why a forum should not be formed? Once it is formed, there is an apprehension about how long it will last. Some of the writers have already asked me this. Now I know why they asked this question as they are not seen here. When giants like Dolphy Cascia, CGS Taccode, Richard Moras and Dr Edward Nazareth are involved, I am sure that this forum will last and also will reach greater heights,”

“We are in a different era where information passes faster these days. Lies are repeated. Someone tries to prove a goat as donkey by lying so many times. The owner of the goat himself subsequently believes it and sells the goat at the price of a donkey. We journalists have a great social responsibility. We have enormous authority and means at our disposal to beat the lies. Stand up and talk against evil in society. Let us take it as obligation,” Walter concluded.

M Patrick’s ‘Besanv’ Konkani novel was released on the occasion.

Richard Moras explained how the Lekhak Sangh will function. He said Lekhak Sangh has many plans to reach people in different areas and promote Konkani literature. He also said that the Lekhak Sangh had held two workshops in the recent past and both were successful.

Richie Pereira, Vally Vagga, Donny Pereira, Ancy Paladka, John A Monis, and M Patrick congratulated the forum and gave valuable suggestions.

Irene Rebello compered programme with lots of wit.

Students of St Aloysius College sang the prayer song.

CGS Taccode proposed vote of thanks. He said Lekhak Sangh has its office at Don Bosco hall and will operate from there.

Many senior writers were present among others.  

  

Comment on this article

 • Vincent Rodrigues, Bengaluru/Katapadi

  Mon, Jun 4 2018

  Good news to the budding Konkani writers indeed.Congrats and all the best.

  DisAgree Agree [3] Reply Report Abuse

 • Joseph F. Gonsalves, Bannur, Puttur / Mangalore

  Sun, Jun 3 2018

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್.
  ಸಬ್ದಾಂ ಘೊಸ್.

  ವ್ಯೊಲ್ಯಾ ಘರಾ ಎವ್ಲಿನಾ.
  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಲವೀನಾ.
  ಸಕ್ಯಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಸೊಬಿನಾ.
  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಫಿಲೊಮಿನಾ.
  ತೆವ್ಸಿಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾ ರಮೊನಾ.
  ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಬೊವ್ಂಚೆಂ ಪಾವ್ಲಿನಾ.
  ಪೊಳ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಮಾನಾ.
  ಹಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬೊರೈಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕವನಾ.
  ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಾವಾನಾ.
  ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾಂಗೊವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾನಾ.
  ವಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಖಬ್ರಾಳ್ಯಾ ಝಮಾತ್ ರಾಂದುಂವ್ಕ್ ನಾ.
  ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪ್ಯೊಸೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನೀದ್ ಪೊಡಾನಾ.
  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚಿಂ ನಾವಾಂ ಲಿಯಾನಾ ಆನಿಂ ಕೆರೊಲಿನಾ.
  ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೊನೀ ಬಾಳ್ಶಿಂ ಕೆರೊಲಿನಾ ಆನಿಂ ಲಿಯಾನಾ.

  DisAgree [6] Agree [3] Reply Report Abuse

 • Joseph F. Gonsalves, Bannur, Puttur / Mangalore

  Sun, Jun 3 2018

  ಕ್ಯೆದಿಂಕ್ ಖೊಡೊ.
  ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ನಾಡೊ.
  ಕಾಂಬ್ಳಾಚೊ ರೆಡೊ.
  ಹೊಕ್ಲಾಂಕ್ ಸಾಡೊ.
  ತೊಟಾಂತ್ಲೊ ಬೆಡೊ.
  ಪೊಲ್ತೊಡಿಚೊ ಗುಡೊ.
  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಳೊಂವ್ಕ್ ಪಿಡೊ.
  ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ದೆಡೊ.
  ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚೊ ಚೆಡೊ.
  ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಬಾಳ್ತಿಂಕ್ ಎಡೊ.
  ಜೋರಾನ್ ದೌಂತಾ ಗೊಡೊ.
  ಬಾತಾಕ್ ಬಾಂದಿಜ್ಯಾ ಮೊಡೊ.
  ಹೆರೊದ್ ಮೆಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಡೊ.
  ಬನ್ನೂರ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ವಾಡೊ.
  ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಆರಾಧನಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ವೆಡೊ.
  ಆದಿಂಮಾಗಾ ಪಾತ್ಕಂತಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಬಲಿ ದೀ ಪಾಡೊ.
  ಜೆಜು ಕುರ್ಸಾರ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಘಡ್ಗೊಡೊ.

  DisAgree [6] Agree [3] Reply Report Abuse

 • Joseph F. Gonsalves, Bannur, Puttur / Mangalore

  Sun, Jun 3 2018

  ಕೊಡ್ಯಳ್ಚೆ ನಳೆ.
  ಆಶೆತಾತ್ ದೊಳೆ.
  ಖಾಂವ್ಕ್ ಉದ್ಕಾ ಪೊಳೆ.
  ಬೊರೆ ಸುರೆ ಗೊಡಾಚೆ ಪೆಳೆ.
  ಪೊರ್ಮೊಳ್ತಾತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ ಕಳೆ.
  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಆಶೆಂ ಜಾತ ಅಳೆ.
  ಶೆತಾಂತ್ ವಾಲಿರ್ ವ್ಹೊಡ್ಲೆ ವ್ಹೊಡ್ಲೆ ಕುವಾಳೆ.
  ಖಾಯ ಆನಿಂ ಜಾಯ ಖಲ್ತೆ ನೆಂಣ್ತೆ ಆನಿಂ ಬೊಳೆ.
  ಜೆಜುನ್ ಪಾತ್ಕಂ ಉಂಮ್ಕಳ್ಯಾಲಿಂ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಖಿಳೆ.
  ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಯ ಗುಲಾಂಪೊಣಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಕಾತ್ ಮ್ಹೆಳೆ.

  DisAgree [6] Agree [2] Reply Report Abuse

 • Joseph F. Gonsalves, Bannur, Puttur / Mangalore

  Sun, Jun 3 2018

  ಆಸಾ ತ್ಯಂಸರ್.
  ಹೊಡ್ಲೊ ಪಾಗೊರ್.
  ಫಿರ್ಗಜೆ ಕಾಜಿತೊರ್.
  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಲಿಗೊರ್.
  ಎಕ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್.
  ಕರ್ನಾಕಾ ಆಂಮ್ಚೊರ್.
  ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ನಾಂಗೊರ್.
  ಪೊಳೆಯಾ ಹಂಗಾಚರ್.
  ರಾನಾಂತ್ ವಾಂದೊರ್.
  ಮುಟ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಂದೊರ್.
  ರುಕಾಂಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂದರ್.
  6C ಅಂಕ್ ಬಸ್ಸ್ ಬೆಂದುರ್.
  ವಿಸ್ತಾರ್ ದರ್ಯಾ ಸಾಗೊರ್.
  ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಮೊಗೊರ್.
  ಕಲ್ವಾರ್ ಪರ್ವೊತ್ ದೊಂಗೊರ್.
  ಜೆಜು ಇಗರ್ಜೆ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್.

  DisAgree [6] Agree [4] Reply Report Abuse

 • Francis, Shirva/UK

  Sun, Jun 3 2018

  Congratulations and best wishes to Konkani Lekhak Sangh, nice to see you all.
  "Keep writing"

  DisAgree [1] Agree [6] Reply Report Abuse

 • Dr. Austin Prabhu, Nantur/Chicago

  Sun, Jun 3 2018

  Their theme should be - Peace, Unity and Team Work. They should get rid of their ‘superiority complex’ if they have any. Equal respect to each other with good heart. God bless you all!

  DisAgree [4] Agree [12] Reply Report Abuse


LEAVE A COMMENT

Title : Mangaluru: Writers' forum 'Konkani Lekhak Sangh' comes into existence


 
 
 
 

 
You have 2000 characters left.

Disclaimer:

Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Daijiworld.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on Daijiworld to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using daijiworld will be purely at your own risk, and in no way will Daijiworld.com be held responsible.


Security Validation

Enter the characters in the image