Krishnananda Shenoy (53), husband of Babita Shenoy, father of Pari Shenoy, son of Sooda Damodar Shenoy and Krishna Bai Damodar Shenoy, passed away on Aug 1, 2022.

Funeral details to be announced later.