ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್