ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ - 11 ಮಂದಿ ಬಲಿ