ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಚಂದಿರನ ಗಾತ್ರ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!