ಮಂಗಳೂರು: ಮಾಣೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಹನ ನವಿಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ - ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ