ಉಳ್ಳಾಲ: ಮದನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ; ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ