ಉಡುಪಿ: ಶೋಭಾರಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ನನಗಿಲ್ಲ: ಮಧ್ವರಾಜ್