ಉಡುಪಿ: ಚುನಾವಣೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಿಗಾಕ್ಕೆ 24x7 ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ