ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ