ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ