'ಭಾರತ-ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ ಮುಖ್ಯ' - ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ