ಗಲ್ಫ್‌ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ: ತೆರೆಯಲಿದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ-ಕತಾರ್‌ ಗಡಿಗಳು