ಸೇನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ -ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರ ಬಂಧನ