ಮಂಗಳೂರು: 'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಿಥುನ್ ರೈಯಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವ ಕಲಿಯಲಿ' - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ