'ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆ'- ಅಮೇರಿಕಾ