'ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ' - ಟ್ರಂಪ್‌