ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ