'ಕೊರೊನಾಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ 2021ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ದೊರೆಯದು' - ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ