'ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಪ್ರಣಬ್ '- ಜೋ ಬಿಡೆನ್