'101 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಜನರು ಸುಶಾಂತ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು' - ಸೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್