ಕಾಸರಗೋಡು: ಐವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೈದು ಭ್ರೂಣ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಹೂತ್ತಿಟ್ಟ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕ