'ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ರಾವಣನದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಇದೆ' - ಶ್ರೀಲಂಕಾ