ಮಗನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ - 6.26 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ