ಸುಶಾಂತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಮಾರಕ