ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಕೂದಲು ದಾನ ನೀಡಿದ 'ಕೇರಳದ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಪರ್ಣಾ'