'ನಾವು ನೀಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆಯೇ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ' - ವಿಹೆಚ್ ಪಿ ಒತ್ತಾಯ