ಮಂಗಳೂರು: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ 'ರಾಹುಕಾಲ ಗುಳಿಗಕಾಲ'