ಕನ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿದಾತನಿಗೆ ನಟಿ ಇಲಿಯಾನಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು ?