ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಷೋಷಕರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್