ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಸೆರೆ