ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ನಡುವೆಯು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಪಾಕ್