ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್