ಮಳೆಯ ರೌದ್ರನರ್ತನಕ್ಕೆ ಬದುಕಾಯ್ತು ಕತ್ತಲು -ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೀಗ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಾವಂತ