ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ