ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ವೇತನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಹಿಮದಾಸ್