ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ‘ಗಿರಿಗಿಟ್’ ಟೀಸರ್‌ - ಕೋ 'ದಂಡ' ನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ