ವಿಶ್ವಕಪ್: ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ದ. ಆಫ್ರಿಕಾ