ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಂತಾರ್