ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ,‌ ನಾವು ಆಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ - ಭರತ್ ಅರುಣ್