ವಿಶ್ವಕಪ್: ವೇಗದ 3 ಸಾವಿರ ರನ್-ಹೋಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್