ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ-ಇರಾನ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸಚಿವ ಜಹ್ರೂಮಿ