ವಾಯು ಚಂಡಮಾರುತದ ಭೀತಿ - ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದುರಿಸಲು ಶಾ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಭೆ