ಐ.ಎಮ್.ಎ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ದೋಖಾ - ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು ದಾಖಲು