ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕ್ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮತಿ