ದೀದಿಯ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ - ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವು