ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ - ಡಿಸಿಪಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೋಹಿಣಿ