ಮಂಗಳೂರು: ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 48 ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್