ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ