ತಂಜಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಂಗಿಯ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್- ಆರೋಪಿ ಆರೆಸ್ಟ್